Przepisy celne

 

Przepisy celne dla osób przyjeżdżających do Norwegii i wyjeżdżających z Norwegii. Broszura nie stanowi wyczerpującego źródła informacji. Służby Celne (Tollvesenet) zastrzegają, że zawarte w niej informacje mogą ulec zmianie.

 

1. Wyjazd z Norwegii

 

Dowód wywozu towarów

Towary wywiezione z Norwegii mogą być ponownie wwiezione do Norwegii bez obowiązku uiszczenia cła i podatku akcyzowego. Podczas powrotu do Norwegii można zostać poproszonym o udokumentowanie tego, że towary te są tymi samymi, które wcześniej zostały wywiezione z Norwegii. Aby uzyskać specjalny dowód wywozu (legitimasjonsbevis), należy zwrócić się w tym celu do Służb Celnych (Tollvesenet). Wpisuje się w nim towary, które zamierza się wywieźć poza norweski obszar celny. Mogą to być na przykład: radio, aparat fotograficzny, kamera video, lornetka, komputer i tym podobne. Dowód wywozu może być wykorzystany podczas późniejszych pobytów zagranicznych, jeżeli ponownie wywożony jest jeden lub więcej z wymienionych w nim towarów.

Dewizy i norweskie środki płatnicze
Zezwala się na wywóz z Norwegii środków płatniczych w łącznej kwocie do 25 000 koron norweskich (NOK). W przypadku posiadania wyższej sumy konieczne jest pisemne zgłoszenie wywozu na formularzu, który udostępniają Służby Celne (Tollvesenet). Formularz należy dostarczyć Służbom Celnym (Tollvesenet) podczas wyjazdu. Za środki płatnicze uznaje się na przykład norweskie i zagraniczne banknoty oraz bilon, czeki/czeki podróżne i inne papiery wartościowe.

Zagrożone wyginięciem gatunki roślin i zwierząt
Wywóz z Norwegii zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin oraz większości wykonanych z nich produktów jest niezgodny z prawem. Dotyczy to gatunków zagrożonych wyginięciem, jak na przykład: wilk, lis polarny, rosomak, cześć ptaków drapieżnych. Zakazany jest również wywóz jaj zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dyrekcja Gospodarki Zasobami Naturalnymi (Direktoratet for naturforvaltning) lub Służby Celne (Tollvesenet).

Limit ilościowy odnośnie wywozu ryb i produktów rybnych
Zabrania się wywozu z Norwegii ilości większej niż 15 kilogramów ryb lub produktów rybnych na osobę. Wywozowy limit ilościowy dotyczy morskich połowów wędkarskich w norweskich wodach terytorialnych. Wywozowy limit ilościowy nie obejmuje ryb słodkowodnych, łososia, pstrąga oraz golca. Wywozowy limit ilościowy nie ogranicza prawa do wywozu z Norwegii całej ryby jako trofeum, w dodatku do ilości określonych limitem. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Ministerstwo Rybołówstwa i Spraw Wybrzeża (Fiskeri- og kystdepartementet).

Osoby przywożące do Norwegii towary lub gotówkę w ilościach wykraczających poza dozwolone limity, obowiązane są do samodzielnego zgłaszania przywozu wyżej wymienionych Służbom Celnym (Tollvesenet). Podawanie nieprawdziwych informacji Służbom Celnym (Tollvesenet) jest karalne.

Przyjazd do Norwegii

Przejście oznaczone kolorem czerwonym czy zielonym?
Na większości przejść granicznych zostały wprowadzone oznaczenia kolorami CZERWONYM i ZIELONYM. Wybór przejścia oznaczonego kolorem czerwonym wskazuje na posiadanie towarów podlegających opłatom celnym i podatkowi akcyzowemu i/lub posiadanie towarów wymagających specjalnych zezwoleń przywozowych. Wybór przejścia oznaczonego kolorem zielonym wskazuje na posiadanie wyłącznie towarów zwolnionych od cła i podatku akcyzowego, jak i również na brak towarów wymagających specjalnych zezwoleń przywozowych. W razie wątpliwości należy udać się do przejścia oznaczonego kolorem czerwonym i zasięgnąć informacji u Służb Celnych (Tollvesenet).

Przejście oznaczone kolorem zielonym można przekroczyć wyłącznie w przypadku posiadania towarów zwolnionych od cła i podatku akcyzowego, w granicach dopuszczalnych limitów ilości oraz wartości, a także w przypadku:
– towarów przeznaczonych do użytku osobistego lub z przeznaczeniem na prezenty prywatne, a nie na sprzedaż lub używanie w celach zarobkowych,
– kiedy towary te wwożone są osobiście, przy sobie lub w bagażu, w sposób umożliwiający okazanie ich do kontroli celnej. Towary wysłane, na przykład jako bagaż odprawiony, mogą być wwiezione bez uiszczenia cła i podatku akcyzowego, jeżeli przed przekroczeniem kontroli celnej znalazły się ponownie w posiadaniu osoby przewożącej.

Jeżeli bagaż zaginął i z tego powodu zostanie dostarczony w terminie późniejszym, należy udać się do przejścia oznaczonego kolorem czerwonym i poinformować o zawartości bagażu podręcznego oraz pozostałego.

Służby Celne uprawnione są do przeprowadzania kontroli osób, bagażu oraz środków Dzieci poniżej 12 roku życia nie są uprawnione do przywozu żywności zwolnionej od cła i podatku akcyzowego, z wyjątkiem wody mineralnej, wyrobów czekoladowych i słodyczy

Do Norwegii można w ramach limitu wartości 6000/3000 koron norweskich wwieźć bez cła i podatku akcyzowego następujące towary (Uwaga! Zobacz omówione powyżej ograniczenia dotyczące pobytu poza granicami Norwegii trwającego mniej niż 24 godziny): Napoje alkoholowe:
a) 1 litr napojów alkoholowych o zawartości powyżej 22 do 60 procent alkoholu włącznie i 1,5 litra napojów alkoholowych o zawartości powyżej 2,5 do 22 procent alkoholu włącznie, lub 3 litry napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 2,5 do 22 procent alkoholu włącznie,
b) 2 litry piwa o zawartości alkoholu powyżej 2,5 procent, lub innego napoju alkoholowego o zawartości powyżej 2,5 do 4,7 procent alkoholu włącznie.

Oznacza to, że można na przykład wwieźć 5 litrów piwa, jeżeli nie wwozi się żadnych innych napojów alkoholowych. Napoje alkoholowe mogą wwozić jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Napoje alkoholowe o zawartości powyżej 22 procent alkoholu mogą wwozić jedynie osoby, które ukończyły 20 lat.

Wyroby tytoniowe i alkoholowe:
tytoń

a) 200 papierosów lub 250 gram innych wyrobów tytoniowych i

b) 200 sztuk bibułek papierosowych.

Wyroby tytoniowe mogą wwozić jedynie osoby, które ukończyły 18 lat. Mięso, produkty mięsne, mleko i produkty mleczne Łącznie 10 kilogramów mięsa i produktów mięsnych, sera oraz karm zwierzęcych z wyjątkiem karm dla psów i kotów, z krajów EOG. Zabrania się wwożenia w bagażu – pochodzących z krajów spoza EOG: mięs, produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych. Tego typu produkty podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej. Wymaga się również świadectwa weterynaryjnego towarzyszącego produktowi.

alkohol

Zgodnie z nowymi kwotami celnymi, od lipca 2014 osoby nie przewożące tytoniu będą mogły przywieźć następujące ilości alkoholu:

a) 1 litr wódki (lub innego mocnego alkoholu)+ 3 litry wina+ 2 litry piwa

b) 4,5 litra wina+ 2 litry piwa

c) 1 litr wódki + 5 litrów piwa

Tak jak do tej pory, dozwoloną ilość wina można wymienić na taką samą objętość piwa (ale nie odwrotnie!). Dozwolona ilość przewożonych przez granicę mocnych alkoholi nie zmieniła się i wynosi 1 litr, bez względu na to czy przewozi również tytoń, wino i piwo czy też tylko wódkę.

Limit wartości


W przypadku przekroczenia limitu wartości 6000/3000 koron norweskich, można samemu zdecydować, za które towary zostanie opłacone cło i podatek akcyzowy. Jeżeli wartość danego towaru przekracza wyżej wymieniony limit, cło i podatek akcyzowy zostaną naliczone od wartości całości towaru. Towary stanowiące całość nie mogą być dzielone na części i przewożone w ramach kilkukrotnych przekroczeń granicy, ani też nie mogą być przewożone przez więcej osób. Obowiązuje to również wówczas, kiedy wartość pojedynczej części towaru jest mniejsza niż 6000/3000 koron norweskich. Jeżeli osoba przewożąca nie jest w stanie udokumentować wartości towaru, na przykład poprzez okazanie rachunku, wartość towaru ustalana jest przez Służby Celne (Tollvesenet).

Izba Celna w Norwegii Wschodniej (Tollregion Ost-Norge) Telefon 69 36 22 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izba Celna w Oslo i Akershus (Tollregion Oslo og Akershus)
Telefon 22 86 03 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izba Celna w Norwegii Południowej (Tollregion Sor-Norge)
Telefon 38 12 00 12 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izba Celna w Norwegii Zachodniej (Tollregion Vest-Norge)
Telefon 55 57 37 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izba Celna w Norwegii Środkowej (Tollregion Midt-Norge)
Telefon 73 88 43 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Izba Celna w Norwegii Północnej (Tollregion Nord-Norge)
Telefon 77 62 55 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Informacji Służb Celnych (Tollvesenets informasjonssenter)
Telefon 0 30 12
www.toll.no

Wydane przez:
Dyrekcja Ceł i Podatku Akcyzowego
(Toll- og avgiftsdirektoratet)
Schweigaards gate 15
Postboks 8122 Dep
N-0032 Oslo
Norwegia